INVERTER

SRK71ZR-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK71ZR-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.530 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 38.800.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK50ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK50ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.060 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK35ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.870 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK25ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 6.810 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK45ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK45ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3,900- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 21.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK35ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF : 5.620- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 13.900.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK25ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 30% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.900 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 11.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK45ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK45ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 3,900- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 21.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK35ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 55% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng lượng CSPF : 5.620- Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 13.900.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK25ZMP-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZMP-S5

Giúp tiết kiệm 30% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.900 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 11.600.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK71ZR-S5
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK71ZR-S5

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.530 - Đạt cấp năng lượng 5*

Giá tham khảo: 38.800.000 VNĐ

* Giá trên đã bao gồm VAT

Xem
SRK50ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK50ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.060 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK35ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK35ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 5.870 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
SRK25ZS-S
ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG SRK25ZS-S

Giúp tiết kiệm 70% điện so với dòng tiêu chuẩn 1* Chỉ số tiết kiệm năng nượng CSPF : 6.810 - Đạt cấp năng lượng 5*

Xem
TIẾNG VIỆT